محصولات استخوانی

محصولات استخوانی – تهیه شده از استخوان شتر ( جایگزین عاج فیل )